Masse gode ideer i Pådrivsenteret

Når 70 ulike fagfolk møtes for å snakke klimavennlig massehåndtering på
byggeplasser – så kommer det forslag og ideer i massevis.

Tekst: Ulrikke Linge

I sjette etasje – med god utsikt over Oslos mange byggeplasser – møttes 70 inviterte fagfolk, etatsledere, eiendomsutviklere og innbyggere sist onsdag. Vi er på Økern, i det som Oslo kommune har definert som «Innovasjonsdistrikt Hovinbyen».

Målet er å tenke nytt om byggmasse som fraktes ut og inn av området med dieseldrevne lastebiler når nye bygg blir reist eller revet. Transporten forårsaker store utslipp, og nå vil Pådriv og Klimaetaten i Oslo gå sammen om å finne lokale løsninger på problemet. Det er trangt mellom stolene når klimaetatens direktør, Heidi Sørensen, oppdaterer om den ferske byrådserklæringen og jakten på nye utslippskutt.

– Byrådet i Oslo forventer at vi finner stadig nye områder for å kutte utslipp. Og det er bra, for hvis vi  bare fortsetter med de tiltakene vi allerede er i gang med, klarer vi ikke å nå målet om 95 prosent utslippsreduksjon om ti år, sier Sørensen.

Masser med nye bruksområder

– Her i Hovinbyen skal det bygges opp mot 40.000 nye boliger i løpet av få tiår. Det betyr at det må flyttes på store mengder masse. Samtidig må byen bli grønnere, påpeker Sørensen. Direktøren for Klimaetaten understreker at det er nødvendig å se flere innsatsområder i sammenheng, og at også  arealbruk og natur må tenkes inn i nye tiltak.

Flere av innspillene fra første runde med fagmiljøer og eksperter, handler om nettopp dette – hvordan vi kan tenke ombruk av massene til helt nye formål lokalt – som å bygge opp grøntområder og nye landskap til glede for innbyggerne i nærområdet. Et annet tema var behovet for midlertidige deponier, og hvordan dette kan organiseres på måter som ikke går utover livskvaliteten til innbyggerne.

Nøytral arena

Pådriv-partnerskapet skaper handlingsrom og gjør det mulig å få til nye samarbeid, fordi samarbeidet organiseres som en nøytral arena. De som vil kan bidra, og alle kan eie sin flik av løsningen.

– Her, midt mellom trafikkmaskinen, grushauger og høye kraner er vi i ferd med å etablere et senter for bærekraftig byutvikling, et Pådrivsenter, og i dag har vi sett at denne møteplassen fungerer som vi håper – som en nøytral møteplass der folk med svært ulike interesser og bindinger kan samle seg om viktige løsninger. Pådrivsenteret blir et viktig nav i jakten på de beste løsningene, sier Thomas Berman fra nettverksledelsen i Pådriv.

Pådriv er i gang med å systematisere og bearbeide innspill, før partene samles igjen i desember.

– I Pådriv er vi opptatt av å komme raskt til handling, og denne måten å koble sammen de som kan og vet, og har myndighet til å få ting til å skje, tar oss et langt skritt videre. Nå må vi finne fram til de som har vilje til å gå inn i konkrete prosjekter. Vi samler ideene og sender ut forslag til tiltak allerede i november, og neste samling er 4. desember. Da skal vi være et langt skritt videre, sier Thomas Berman.

27.000 lastebil-turer

Han er spesielt fornøyd med at alle de kommunale etatene var tungt tilstede sammen med eiendomsutviklere, fagfolk og grunneiere.

– Det er inspirerende å oppleve trykket og entusiasmen som kommer fra alle hold. Møtet i
dag var et første steg – en svært lovende begynnelse. Det gir gode odds for å lykkes i Hovinbyen, sier Berman.

Hovinbyen binder sammen Groruddalen og indre by, og boligene man ønsker å bygge i dette området de neste 30 årene vil, i følge Plan og bygningsetaten, kreve 6 millioner kubikkmeter byggmasse. Det er mange lastebillass. Klimagassutslippene vil være tilsvarende store. Massene med av stein og pukk og jord som skal fraktes vekk i forbindelses med utbyggingen utgjør anslagsvis rundt 400.000 kubikkmeter i året. En av møtedeltakerne regnet dette til å tilsvare 27.000 lastebil-turer.

– Møtet i dag var spesielt på grunn av det brede oppmøtet. Moderne byutvikling trenger nye former for samarbeid og mange som var her sitter med hver sin bit av løsningen, sier Thomas Berman.