Om Pådriv

Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og virksomheter fra alle sektorer og bransjer.

Pådriv bruker Hovinbyen som utgangspunkt for sine prosjekter. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer. Både nasjonale og internasjonale aktører kan ta del i og inspireres av arbeidet i Hovinbyen da overføringsverdien til andre byer er stor.

Pådriv driver frem og koordinerer fremveksten av små og store løsninger hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling, og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre. Styrken ligger i nettverkets medlemmer – Pådrivere – og den kunnskap og innsikt disse deler med seg av.

Pådriv er en langsiktig satsning, som skal kjennetegnes av kontinuerlig fremdrift og konkrete prosjekter. Pådriv ble offisielt lansert i mars 2017. Nettverket har ambisjon om en langsiktig tilstedeværelse og har som mål å bidra til et paradigmeskifte innen bærekraftig byutvikling.

Les Pådriv strategidokument 2018-2021 her

Organisering

Pådrivere

Pådrivere er personer som øker kvaliteten og hastigheten på utviklingen av bærekraftige løsninger i Hovinbyen. Et nettverk av Pådrivere fra ulike fagområder, bransjer og sektorer evner å se muligheter der andre tenderer å se problemer. Alle som vil bidra kan melde seg som Pådriver.

Partnere

Pådriv organiseres og drives inntil videre som et prosjekt, hvor Partnerne er å anse som nettverkseiere. Partnerne er prosjektets øverste organ og velger styringsgruppen. Partnerne møtes i et årlig Partnermøte for å vurdere eventuelle endringer. Alle virksomheter som ønsker å bidra aktivt til at Pådriv når sine mål kan bli Partner.

Styringsgruppe

Styringsgruppen  har det formelle ansvaret for at Pådriv oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Styringsgruppen utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger. Styringsgruppen har følgende medlemmer:

Aasmund Bunkholt, Trefokus (styringsgruppeleder)
Knut Halvor Hansen, BYKON/Gaining by Sharing
Henning Lunde, Telia
Tor Inge Hjemdal, Design og arkitektur Norge (DOGA)
Bente Brunsgård, Tekna
Marianne Ellila, Sweco
Ida Faldbakken, Nordic Impact

Nettverksledelse

Nettverkslederen har ansvar for den daglige ledelsen av Pådriv. Nettverkslederen er underlagt styringsgruppen og rapporterer til den. Nettverkslederen samarbeider tett med en arbeidsgruppe med utvalgte personer fra Partnerne.

SoCentral har ansvaret for nettverksledelsen. Thomas Berman og Stina Låstad er co-ledere. Sandra Skretting og Cathrine Skar har sentrale oppgaver i nettverksledelsen.

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen er å anse som et utvidet del nettverksledelsen. Arbeidsgruppen har som kollegium ansvar for definerte driftsoppgaver i Pådriv. Oppgavene er forankret i Pådrivs målbilde og strategi, men for øvrig er gruppen fleksibel og imøtekommende for initiativ fra Pådrivere, partnere og lokale aktører i Hovinbyen.

For tiden består gruppen av følgende personer:

Christine Frantzen, Husbanken
Eli Haugerud, Tekna
Henning Huuse, Telia
Hans Kristian Ryttersveen, Sweco
Tonje Frydenlund, Snøhetta
Lars Eivind Bjørnstad, Bydel Bjerke
Matti Lucie Arentz, Doga
Elisabeth Erlandsen, Spir Oslo
Eirik Eide, Skiforeningen
Thorbjørn Barrett Sele, Ferd eiendom
Ole Pedersen, Nedenfra
Gaute Hagerup, Innovasjon Norge

Bakgrunn

Idéen til Pådriv ble unnfanget på Lerchendalkonferansen 2015. Svangerskapet ble forholdsvis langt og lærerikt, for Pådriv er et samarbeid som bryter med vante mønstre.
Den innledende fasen ble finansiert av forprosjektmidler fra Forskningsrådets BIA-program og med støtte fra:

Abelia
Design og arkitektur Norge (DOGA)
Oslo kommune
Oslo Medtech
Ruter
SoCentral
Telenor
Tekna