Partner

Ruter: Kollektiv livskvalitet

Ruter Pådriv

– Testing og eksperimentering er en viktig del av å utvikle nye tjenestekonsepter.

Bli Partner?

Pådriv organiseres og drives inntil videre som et prosjekt, hvor Partnerne er å anse som prosjekteiere.

Mer om partnerskap

Verdens byer stiller om for å bli grønnere, smartere og ikke minst for å møte innbyggernes krav til livskvalitet. Mobilitet står sentralt i dette arbeid. Ruter, som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, står midt i sin omstilling.

– Vi skal ta folk dit de skal i fremtiden. Det beste er selvfølgelig fra dør til dør, men det kan vi nok ikke alltid få til. Det som er helt klart, er vår hovedmålsetting, at Ruter skal bidra til å dekke veksten i private transportbehov, med kollektive løsninger. Veksten skal ikke løses med private biler, forklarer Claes Kanold, leder for mobilitetstjenester i Ruter.

Det er ikke bare miljøet som blir bedre om vi reiser kollektivt, færre biler på veiene skaper mindre køer og kaos. Noe som også er bra for produktiviteten. Det å reise kollektivt er også sosialt inkluderende, noe som alle i et samfunn kan gjøre i fellesskap.

Nullutslipp og bedre tjenester

– I 2020 skal vi være fossilfrie. Miljøkrav kombinert med behov for bedre service til innbyggerne innebærer at vi må tenke nytt, fortsetter Kanold.

– Testing og eksperimentering er en viktig del av å utvikle nye tjenestekonsepter. Et eksempel på dette er hvordan vi i dag prøver ut en ordning hvor vi henter eldre på døren og kjører dem dit de skal, til samme pris som en kollektiv reise. En annen ordning vi tester ut, er hente barn etter skolen og kjøre dem til aktiviteter.

– Bare i området rundt Nadderud stadion er det nå 100 færre biler på ukedagene. Kollektivtrafikken har erstattet foreldre som leverer og henter med bil. I tillegg så skaper vi nye reisevaner og bygger kultur for å reise kollektivt hos barn i en ung alder. Og den gruppen av barn med foreldre som ikke har anledning til å levere og hente, faller ikke utenfor. De blir en del av den kollektive gjengen, forklarer Claes stolt.

Beta:By som skapt for Ruter

– Vårt behov for å teste og eksperimentere gjør Pådriv spennende for oss i Ruter. Tanken på å være del av en tverrfaglig gjeng av aktører som er sammen om å utvikle en dedikert del av Oslo er attraktivt.

– Nettverket og kompetanse knyttet til byutvikling som Pådriv representerer er en fantastisk tilgang. Spesielt viktig er kombinasjonen av private og offentlige aktører. En slik kombinasjon er nøkkelen til å lykkes.

– Vi gleder oss derfor til å utvikle Beta:By-initiativet sammen med de andre aktørene i Pådriv, sier Kanold.

Bærekraftmålene som driver

– FNs bærekraftsmål er viktige for oss. Vi har valgt ut noen mål som er viktigere for oss enn andre. Dette strategiske grep har gitt oss mange fordeler og bidratt til både innovasjon og nye satsinger. Vi har ikke bare satset på fossilfrie løsninger for, men også satt den sosiale og økonomiske bærekraften høyt. Vår satsing på eldre og barn er et resultat av dette arbeid, konkluderer Kanold.

https://www.abcnyheter.no/motor/2018/11/06/195453751/ruter-kjorer-eldre-i-oslo-dor-til-dor-17-kroner 

Bli Partner?

Pådriv organiseres og drives inntil videre som et prosjekt, hvor Partnerne er å anse som prosjekteiere.

Mer om partnerskap