Pådrivs høringssvar til Oslo kommunes planstrategi 2020-2023

Hvert fjerde år, innen ett år etter at et nytt bystyre er valgt, skal kommunen utarbeide en planstrategi. Da går kommunen gjennom alle gjeldende planer, og vurderer hvilke nye plan- og utredningsbehov kommunen har, sett i lys av ny politikk og endrede utfordringer. Planstrategien viser hvilke planer kommunen har behov for og vil prioritere de neste fire årene.

Byrådets utkast til planstrategi for Oslo 2020–2023 har vært på offentlig høring, og frist å komme med innspill var 1. juli 2020.

Foreningen Pådriv har sendt inn følgende innspill.

Pådriv foreslår at den strategiske planen for Hovinbyen følges opp av en temaplan for «Bærekraftsone Hovinbyen» eller en handlingsplan hvor arbeidet med en slik bærekraftsone nedfelles.

Pådriv er svært positive til at FNs 17 bærekraftsmål skal være en sentral del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen i Oslo kommune. De globale bærekraftsmålene består 17 mål og 169 delmål for bærekraftig utvikling. Det er også fastsatt 232 indikatorer som skal gjøre det mulig å følge med og styre utviklingen. Samtidig oppfordrer FN hvert land om å ha nasjonale indikatorer som et supplement til de globale indikatorene. Nasjonale indikatorer og tilhørende handlingsplaner er i liten grad på plass i Norge, og her mener vi Oslo kan og bør vise vei. 

Å gjøre bærekraftsmålene konkrete og håndfaste er avgjørende for at vi sammen skal lykkes med å mobilisere til samarbeid og handling som vil kreves for å nå målene. Dette arbeidet er til dels i gang, men må intensiveres hvis vi skal opprettholde ambisjonen om å nå bærekraftsmålene innen 2030.  

Vi mener ett av de tre innovasjonsdistriktene som er besluttet utviklet i Oslo  bør pekes ut til å bli byområdet der bærekraftsmålene konkretisere og nås først. Innovasjonsdistrikt Hovinbyen peker seg ut som et spesielt egnet området da det skal gjennom en rivende utvikling de neste 20-30 årene, og således kan bli et nasjonalt og globalt eksempel på bærekraftig bytransformasjon. 

En slik satsning støttes også av den vedtatte strategiske planen for Hovinbyen hvor det fastsettes at Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse, og et området for test- og demonstrasjon. Vårt forslag er å gjøre Innovasjonsdistrikt Hovinbyen til en nasjonal bærekraftsone, med mulighet for eksperimentering med klimasmarte, fremtidsrettede løsninger, noe som vil representere en operasjonalisering av den strategiske planen.

Med «bærekraftsone» mener vi et område hvor alle bærekraftsmålene sees i sammenheng, og søkes å ivaretas samtidig. I en slik sone bør det legges stor vekt på bærekraftsmål SDG 17 – samarbeid for å nå målene – hvor det sammen med lokale interessenter og staten utvikles rammebetingelser som gir handlingsrom,  motivasjon til innovasjon og økt samlet verdiskaping 

For som regjeringens nye Innovasjonsmelding påpeker trenger vi rom for å tenke og handle på tvers av siloer, rom der det er lov å feile og hvor dagens praksis kan utfordres for samfunnets beste. Et slikt rom kan bidra til at vi får frem nye løsninger, som deretter kan effektiviseres og videreutvikles innenfor eksisterende sektorer og siloer. En nasjonal bærekraftsone i Hovinbyen kan bli et slikt rom. 

Pådriv har tidligere utviklet tanker om en slik nasjonal bærekraftsone gjennom sitt konseptarbeid med Beta:By Hovinbyen. Dette arbeidet er nå bearbeidet videre, og vi er i ferd med å utvikle rammer for et forprosjekt som vil gjennomføres høsten 2020 (gitt finansiering). Forprosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Oslo Met, Grønn Byggallianse, Future Built og Oslo kommune. Flere etater i kommunen, samt grunneiere i Innovasjonsdistrikt har våren 2020 gitt innspill på prosjektskissen. 

Forslaget vårt om å realisere flere av målsetningene i den strategiske planen for Hovinbyen gjennom opprettelse av en «Bærekraftsone Hovinbyen» avdekker imidlertid et planbehov. I planstrategiforslaget presenteres en ny, forenklet planstruktur, hvor Oslo kommune framover vil operere tre plantyper: 

  1. Strategi
  2. Temaplan
  3. Handlingsplan

Det er allerede utarbeidet en strategisk plan for Hovinbyen, som kunne følges opp av en temaplan for «Bærekraftsone Hovinbyen». Alternativt kunne arbeidet med å etablere en slik bærekraftsone nedfelles som en del av en handlingsplan til den strategiske planen. Det er i tillegg behov for å se målene for Innovasjonsdistrikt Hovinbyen i sammenheng med målene i den strategiske planen for Hovinbyen, og denne sammenhengstenkningen kunne nedfelt seg i en slik (felles) temaplan eller handlingsplan. 

 

Oppsummert: Pådriv foreslår at den strategiske planen for Hovinbyen følges opp av en temaplan for «Bærekraftsone Hovinbyen» eller en handlingsplan hvor arbeidet med en slik bærekraftsone nedfelles.