Eksperimentering og byplanlegging: Hovinbyen som testarena for bærekraft

Hanna og Kjetil på BetaBy-launch

Hovinbyen? Kanskje du har hørt om det, men ikke sikker på hvor det er. Hovinbyen er Oslos – og Norges – største byutviklingsområde de neste 30 årene. Oslo kommune har lagt en «usynlig osteklokke» over fire bydeler i planleggingen og utviklingen av dette «nye» område i Oslo. Grünerløkka, Alna, Bjerke og Gamle Oslo bidrar alle med en del av sin bydel til det som i dag er Hovinbyen.

Parallelt med Oslo kommunes planer om Hovinbyen har Pådriv vokst frem. Opprinnelig var det en håndfull ildsjeler som mente at Norge kunne gjøre mer for å nå klima- og bærekraftsmålene. I dag er Pådriv et etablert partnerskap som jobber for å gjøre Hovinbyen til et internasjonalt eksempel på bærekraftig byutvikling.

– Arbeidet som legges ned, og kunnskapen som utvikles i Hovinbyen kan ha stor overføringsverdi til andre byer, både i Norge og internasjonalt, forklarer co-leder Thomas Berman.

Pådriv består av et 40-talls likeverdige partnere, som alle har gått inn med finansiering av nettverkets drift. I tillegg er over hundre og femti «Pådrivere» tilknyttet nettverket. Pådriverne er personer med ulik kompetanse som har det til felles at de ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling.

– Pådriverne bistår eksisterende prosjekter og aktiviteter i Hovinbyen med ideer og rådgivning. I tillegg bidrar de når vi i Pådriv starter opp egne prosjekter. Vi har for eksempel etablert Vollebekk fabrikker i samarbeid med Bydel Bjerke, Obos og Aspelin Ramm forklarer Berman.

Neste initiativ på trappene er Beta:By Hovinbyen. Konseptbeskrivelsen for et avgrenset byområde i Hovinbyen, hvor det er mulig å teste og demonstrere ulike løsninger for byen, er akkurat ferdig.

Smart by på eksport

I Oslo kommunes strategiske plan for Hovinbyen påpekes det at kvalitetene og utfordringene som finnes i Hovinbyen gjør området til en spennende plattform for innovasjon, og en potensiell leverandør av løsninger til det internasjonale smart by-markedet.

– Oslo kommune ønsker også å se på om deler av Hovinbyen kan bli et nasjonalt utviklings-, test- og demonstrasjonsområde for bærekraftig byutvikling. På dette området sammenfaller kommunens tanker med Pådriv, sier Lene Lad Johansen som leder Oslo Kommunes Smart by-satsing. Lene har vært aktiv i gruppen som har utviklet Beta:By-konseptet.

– Det å skape rom for en mer helhetlig tilnærming er nøkkelen for å lykkes med en smart by. Pådriv er en ny måte å drive byutvikling på. Det blir enklere å teste ut og implementere løsninger jo flere som deltar og drar i samme retning, fortsetter hun.

Måten Pådriv tenker rundt Beta:By Hovinbyen og andre prosjekter er basert på en metode som kalles «Urban Living Labs». Det er en alternativ og mer eksperimenterende måte til dagens mer planmessige byutvikling, sier Christine Hvitstrand fra Telemarksforskning som forsker på metoden.

– Vi trenger nye måter for å skape bærekraftig byutvikling, og Urban Living Labs er en metode for å teste hva som fungerer og hva som ikke fungerer med utgangspunkt i innbyggene.

Økern stikker frem

– Vi mener Økern er et egnet sted for Beta:By Hovinbyen. Men dette må vi finne ut i forprosjektet som blir neste steg. I tillegg må finansiering på plass.

– Vi gleder oss til fortsettelsen og samarbeid med alt fra innbyggere, kommune til lokalt næringsliv og kunnskapsinstitusjoner konkluderer en stolt leder for Pådriv.

Fakta Beta:By Hovinbyen
Idéen om Beta:By Hovinbyen ble utviklet under et innledende arbeid til Pådriv i 2015. Siden da har idéen vokst gjennom møter og diskusjoner med en rekke ulike aktører. Pådriv fikk våren 2018 et tilskudd fra Husbanken til å utvikle denne innledende konseptbeskrivelsen av Beta:By Hovinbyen. Arbeidet med konseptbeskrivelsen har vært ledet av Ida Harildstad (Sweco) med støtte fra en arbeidsgruppe bestående av Tonje Frydenlund (Snøhetta), Lene Lad Johansen (Byrådsavdeling for næring og eierskap, Oslo kommune), Ole Pedersen (Nedenfra) og Thomas Berman (nettverksleder Pådriv).

I Beta:By Hovinbyen vil det være mulig å teste nye tekniske og fysiske løsninger, nye tjenester, nye organisatoriske og finansielle modeller, eller nye prosesser og regelverk. Det som testes og demonstreres i Beta:By Hovinbyen må søke å løse framtidens utfordringer på nye måter, være skalerbart og/eller ha overføringsverdi til andre steder. I tillegg må det bidra til synergieffekter for mer enn kun en tematikk eller ett fagområde. Det unike med Beta:By Hovinbyen vil være at enkeltstående løsninger skal vise hvordan de kan utgjøre en del av en større helhet. Beta:By Hovinbyen blir et sted hvor handling og eksempler viser hvordan løsninger kan bidra til en mer helhetlig og bærekraftig byutvikling.