Er Økern-området et godt sted å vokse opp i dag?

Økern, i bydel Bjerke, er i dag et vanskelig tilgjengelig område, som preges av biler og veier og en stor byggeaktivitet. Men planene er klare. Økern skal bli et viktig knutepunkt i Oslo og området skal transformeres fra bilbasert industri- og lagervirksomhet til et tett byområde med stor andel boliger og kontorer. Denne transformasjonen vil trolig ta 15-20 år. For de som bor og jobber i området i dag er dette langt frem i tid. Pådriv ønsker derfor å bidra til at det utvikles et godt og spennende nærmiljø på Økern parallelt med at området utvikles.

Det er flere spennende utviklingsprosjekter og strategier for Økern-området (se under for noen utvalgte). Vi spør derfor – hvilke tilbud og aktiviteter kan utvikles i dag for å gi de som bor og jobber i området et godt og spennende nærmiljø, samtidig som vi gir verdi til prosjektene som skal utvikles og strategier som er lagt?

Sammen med bydel Bjerke samlet vi i forrige uke aktører, som på ulike måter er sentrale i utviklingen av Økern, til et seminar med utgangspunkt i dette spørsmålet. Resultatet var oppløftende. Ønske om å samarbeide for å skape et godt og spennende nærmiljø i årene som kommer er sterkt. Pådriv skal gjøre det vi kan for at disse ønskene omformes til handling. Her kan du lese oppsummeringen fra seminaret.

Under navnet “Pådriv for Økern” vil vi nå etablere et Pådriv-senter på Økern, som et tiltak for å skape en nøytral møteplass hvor vi kan samles og gjøre om idéer til konkret handling.  

Ta kontakt (thomas@paadriv.no) hvis du ønsker å høre mer om dette eller vil ta del i denne samfunnsdugnaden for en mer bærekraftig utvikling av byen vår.

Noen utvalgte utviklingsprosjekter og strategier for Økern-området

Campus Oslo, strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden

Oslo kommune vedtok i februar 2019 denne strategien, hvor Økern-området er valgt som et av tre fremtidige innovasjonsdistrikter i Oslo.

“Med utgangspunkt i området rundt Økern, Ulven og Haraldrud: Hovinbyen er et av Oslo kommunes største satsingsområder for framtidig byutvikling og beregnes å ha et framtidig potensial på 50 000–80 000 nye arbeidsplasser. Området preges i dag av mye lager- og logistikk-virksomhet, plasskrevende handel og næringsvirksomhet knyt-tet til bygg, anlegg og renovasjon. Området har god kollektiv-forbindelse til ulike kunnskapsinstitusjoner i regionen. Det er et mål i Strategisk plan for Hovinbyen at området skal «ha plass til både eksisterende næringer og nye typer arbeidsplasser tilpas-set framtidens næringsliv». Mange av framtidens utfordringer må adresseres gjennom sirkulære løsninger. Det er en ambisjon at virksomheter som REN, Haraldrudanlegget (EGE), Fortum Oslo Varme og andre gjenvinningsvirksomheter som Norsk Gjenvinning, skal utvikles til en kretsløpspark der sirkulære løsninger for papir, plast, metaller, bygg- og annet avfall resirkuleres eller energi-gjenvinnes. Et annet initiativ er Construction City, en klynge for bygg-, anleggs, eiendoms- og gjenvinningsbransjen, som  etableres av OBOS, AF gruppen og Betonmast på Ulven. Etablering av Innovasjonsdistrikt Hovinbyen ligger litt lenger fram i tid og vil bli utredet nærmere.”

Beta:By Hovinbyen

Flere partnere i Pådriv har i flere år løftet frem behovet for et nasjonalt test- og utviklingsområdet for bærekraftig byutvikling. Med økonomiske støtte fra Husbanken og SIVA utviklet Pådriv i 2018 en konseptbeskrivelse for et slikt byområde – med utgangspunkt i Økern. Digital Norway omtalte idéen som et kjempelaboratorium.

Økern Sentrum

Sentralt for utviklingen av Økern er det nye senteret, Økern Sentrum. Steen og Strøm og Storebrand samarbeider her et nytt senter som vil bli det største kjøpesenteret i Oslo. Økern sentrum er planlagt over totalt 163.000 kvadratmeter, som i tillegg til kjøpesenter, skal inneholde et badeland, kino, boliger og serveringssteder.

Økern Portal

Et annet sentralt utviklingsprosjekt er Økern Portal, et næringsbygg som skal tilby fleksible kontorlokaler til restaurant- og kulturopplevelser for ansatte og beboere i området. Økern Portal vil også inneholde et hotell med 224 rom

Økern Torg

Tomten som på folkemunne kalles Økern Torg, eies av Oslo kommune. En stor del er regulert til 1500 boliger og park, men også  barnehage og omsorgsbygg. Kommunen planlegger å selge tomten, og utviklingen er ikke forventet å starte før om tidligst 3 år. Kommunen jobber derfor nå med en strategi for midlertidig bruk / utleie av tomten.

Økern S

Skanska kjøpte i 2018 store deler av det som går under navnet Økern S. Prosjektet har planlagt oppstart i 2022, og leilighetene skal bygges over 4 byggetrinn som planlegges ferdigstilt i 2027.

Formidlingsarena og innovasjonssenter

Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten har i dialog med de største eiendomsutviklere jobbet frem idéen om en formidlingsarena og innovasjonssenter på Økern. Forprosjektet avsluttes i disse dager, men det er foreløpig uklart når senteret skal bygges.

Det finnes ikke offentlig tilgjengelig informasjon om prosjektet enda