Stort engasjement for Østre Aker Kirke

Østre Aker kirke står på listen over kirker som er foreslått å nedlegges, i følge kirkebruksplanen for Oslo. Engasjementet har vært stort i flere av menighetene for å hindre nedleggelse, mens det har vært mer stille i Østre Aker.

Sokneprest Carsten Schuerhoff ønsker å tenke nytt og gjøre noe for å redde kirken fra å legges ned.

Den norske kirke har nylig blitt partner i Pådriv, og sammen med nettverksledelsen gjennomførte de en Pådriversamling i kirken sist torsdag. I Pådriversamlinger tar vi utgangspunkt i konkrete problemstillinger og samler pådrivere med ulik bakgrunn, kompetanse og interesse for å jobbe sammen om den bærekraftige utviklingen av Hovinbyen. Denne gangen stilte nærmere førti pådrivere for å jobbe med følgende problemstilling:

Hvordan kan Østre Aker kirke tas i bruk på nye måter for nærmiljøet – på kort og lang sikt som et unikt sted i Hovinbyen i Groruddalen?

Østre Aker kirke er «kirken alle ser, men ingen finner veien til».

-On the edge»?  Eller på rett sted?

Motorveiene, trafikken, trafo-stasjonen og omgivelsene har vært med på å skape barrierer mellom befolkningen og Østre Aker kirke. Alt dette har ført til at kirken har et lavt aktivitetsnivå, liten lokal forankring, få frivillige og manglende finansiering.

Men samtidig er anleggets grønne kvaliteter etterspurt og sett. Den grønne ringen i Hovinbyen er tenkt lagt rett forbi kirken og gjennom kirkegården, og skal her følge pilegrimsleden.

Tanken er å synliggjøre kirken som en del av eksisterende og fremtidige boområder, øke bevisstheten om kirken og området og sørge for en forankring lokalt.

-Kirken blir vernet hvis den brukes og derfor er det viktig å skape nytt liv i Østre Aker kirke», sier sokneprest Carsten Schuerhoff som var problemeier for samlingen.

Klima og miljø i fokus

Byskistue, Klimakatedral og Edens Hage var noen av konseptene som arbeidsgruppene kom opp med etter flere timers spenstige diskusjoner rundt bordene i kirkerommet. Felles for alle forslagene var klima- og miljø.

-Østre Aker kan bli Klimakatedralen med klima og biomangfold i fokus, blant annet med miljøfaglig verksted for barn.

-Kirken og kirkeområdet kan bli Edens Hage med grøntområde langs pilgrimsleden, med parsellhager og bikuber.

Mobilisere nærmiljøet

Deltakerne var opptatt av hvordan  folk i nærmiljøet kan mobilisere ved å arrangere både festivaler og fester.  Østre Aker-festival og innflytterfest hvert år, ettersom det stadig kommer nye innbyggere, var blant forslagene som kom opp.

-Jeg er veldig fornøyd med dagen. Det er utrolig mange gode ideer som kom opp i løpet av samlingen. Jeg opplever dette som en seier for det lokale engasjementet, sier sokneprest Carsten Schuerhoff.

-Nå vil vi gå gjennom alle forslagene som kom opp og fordøye det. Vi vil også ta det videre også med lag og organisasjoner som ikke var til stede i dag. Dette er starten på en god prosess, sier soknepresten.

Biskop i Oslo, Kari Veiteberg, var også begeistret etter samlingen.

-Det er veldig viktig med tverrfaglighet og å komme sammen til en slik idemyldring, sa biskopen. Hun var opptatt av å definere hvem «vi» er i denne sammenhengen.

-Jeg tror vi må se litt videre omkring når det gjelder å se hvem som er interessert i å delta i å utvikle Østre Aker kirke. Kirken ligger veldig sentralt i Hovinbyen og jeg tror det er mange som vil ta kirken og området rundt i bruk dersom vi legger til rette for det, sier biskop Veiteberg.

Viktig rolle som samfunnsbyggere

-Bærekraftig byutvikling er et komplekst og sammensatt problem. Sosial, miljømessig og økonomisk utvikling må henge sammen, samvirke og forsterke hverandre.

Pådriv er en ny måte å jobbe på for å få til en mer bærekraftig byutvikling, sier Sandra S. Skretting fra Pådriv.

-Samlingen har vist at kirken og andre trossamfunn har en viktig rolle som samfunnsbyggere. Og det er også interessant å se at pådriverne får et større eierskap til prosjektet etter å ha deltatt på slike samlinger.

-Menigheten fikk overlevert mange spennende forslag og det blir spennende å følge denne prosessen videre, sier Sandra S. Skretting.