Om Pådriv

Foreningen Pådriv i Oslo bruker Hovinbyen som utgangspunkt for sine prosjekter. Hovinbyen er Oslos største byutviklingsprosjekt. Området skal gjennom en stor omstillingsprosess og representerer dermed mange komplekse utfordringer. Både nasjonale og internasjonale aktører kan ta del i og inspireres av arbeidet i Hovinbyen da overføringsverdien til andre byer er stor.

Pådriv driver frem og koordinerer fremveksten av små og store løsninger hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling, og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre. Styrken ligger i nettverkets medlemmer – Pådrivere – og den kunnskap og innsikt disse deler med seg av.

Pådriv er en langsiktig satsning, som skal kjennetegnes av kontinuerlig fremdrift og konkrete prosjekter. Pådriv ble offisielt lansert i mars 2017, og etablert som forening sommeren 2019. Vi har ambisjon om en langsiktig tilstedeværelse og har som mål å bidra til et paradigmeskifte innen bærekraftig byutvikling.

Organisering

Pådrivere

Pådrivere er personer som øker kvaliteten og hastigheten på utviklingen av bærekraftige løsninger i Hovinbyen. Et nettverk av Pådrivere fra ulike fagområder, bransjer og sektorer evner å se muligheter der andre tenderer å se problemer. Alle som vil bidra kan melde seg som Pådriver.

Partnere

Pådriv organiseres og drives som en forening, hvor Partnerne er å anse som nettverkseiere. Partnerne er prosjektets øverste organ og velger styret. Partnerne møtes i et årlig Partnermøte for å vurdere eventuelle endringer. Alle virksomheter som ønsker å bidra aktivt til at Pådriv når sine mål kan bli Partner.

Styret

Styret har det formelle ansvaret for at Pådriv oppnår fastsatte mål og utvikler seg i ønsket retning. Styringsgruppen utøver sitt arbeid i samsvar med gjeldende strategi og årsmøtebeslutninger.

Styret har følgende medlemmer:

Aasmund Bunkholt, Trefokus (styringsgruppeleder)
Knut Halvor Hansen, BYKON/Gaining by Sharing
Liv Anna Lindman, Rethinking Economics
Tor Inge Hjemdal, Design og arkitektur Norge
Gro Sandkjær Hansen, OsloMet/NIBR

Nettverksledelse

Nettverkslederen har ansvar for den daglige ledelsen av Pådriv. Nettverkslederen er underlagt styringsgruppen og rapporterer til den. Nettverkslederen samarbeider tett med en arbeidsgruppe med utvalgte personer fra Partnerne.

SoCentral har ansvaret for nettverksledelsen. Stina Låstad (stina@paadriv.no) er nettverksleder. Marie Harbo Dahle (marie@paadriv.no), Sandra Skretting (sandra@paadriv.no), Thomas Berman (thomas@paadriv.no) og Håkon Iversen (hakon@paadriv.no), har sentrale oppgaver i nettverksledelsen.

Du finner oss også på Facebook og Instagram: @paadriv

Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen er å anse som et utvidet del nettverksledelsen. Arbeidsgruppen har som kollegium ansvar for definerte driftsoppgaver i Pådriv. Oppgavene er forankret i Pådrivs målbilde og strategi, men for øvrig er gruppen fleksibel og imøtekommende for initiativ fra Pådrivere, partnere og lokale aktører i Hovinbyen.

Arbeidsgruppen består av følgende personer:

Ketil Wendelboe Aanensen, Husbanken Øst
Morten Fraas, Oslo kommune, byrådsavdeling for næring og eierskap
Lars Eivind Bjørnstad, Bydel Bjerke
Matti Lucie Arentz, Doga
Elisabeth Erlandsen, Spir Oslo
Thorbjørn Barrett Sele, Ferd eiendom
Ole Pedersen, Nedenfra
Kaja Melbye, Hille Melbye Arkitekter
David Reiss-Andersen, Norske Mikrohus
Kari Anne Solfjeld Eid, Hoi Oslo
Elin Hoff Johansen, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Morten Grødahl, Vålerenga fotball

 

2 Comments

5 år med Kybri – Kybri

[…] også digitalt. For egen del har mye av utprøvingen foregått gjennom byutviklingsprosjektet Pådriv. God møteledelse og tydelig regi er om mulig enda viktigere når vi møtes digitalt. Det er så […]

Kommentering er stengt.