Partner

Partnere i Pådriv

Pådriv er et åpent og likeverdig nettverk som styres og eies av partnerne. Alle partnere bidrar med ressurser til drift av Pådriv og har lik innflytelse på retningen og strategien i Pådriv

Bli Partner?

Pådriv organiseres og drives som en forening, hvor Partnerne er å anse som nettverkseiere.

Mer om partnerskap

Bilkollektivet

Bilkollektivet har som formål å tilby en attraktiv mobilitetsløsning for beboere og organisasjoner i byene/bydelene der vi er representert, samt nye utviklingsområder. Dette jobber Bilkollektivet med kontinuerlig. Pådriv-nettverket vil hjelpe med å samarbeide tettere med ulike aktører i Hovinbyen som utviklingsområde, samt utrede, prøve ut og finne optimale mobilitetsløsninger for bydelen og modeller for samarbeid, som igjen kan videreføres andre steder.

Bydel Bjerke

En stor del av Hovinbyen ligger i Bydel Bjerke. Det betyr at det skal skje mye utbygging i bydelen. Befolkningsprognosen sier at bydelen skal vokse fra 32.000 til 42.000 i løpet av 10 år. Sosial bærekraft fører til økt selvstendighet, økt selvhjulpenhet lenger og i sum mindre behov for bydelen. Vi kan ikke bygge på en måte som gir behov for et nytt områdeløft om 20 år. Bydel Bjerke ønsker derfor å være aktiv for en bærekraftig utvikling av bydelen.

By- og regionforskningsinstiuttet NIBR, OsloMet

NIBR er samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt ved OsloMet, med fokus på byer, steder, politisk styring og bærekraftig samfunnsutvikling. Vår forskning omfatter implikasjoner av offentlig politikk, planlegging, organisering, samordning og governance, samt demokrati og deltakelse. Studiene våre belyser utfordringer og muligheter for å realisere ambisiøse internasjonale, nasjonale og kommunale politiske mål om bærekraftig utvikling, både økonomisk, sosial og miljø- og klimamessig bærekraft.

Bykon

Bykon arbeider med eiendomsrådgivning og prosjektutvikling. Eiendomsutvikling med samfunnsinnovasjon, sosialt entreprenørskap og frivillighet skaper henrykkende prosjekter med flere bunnlinjer. Gaining by Sharing.no er et konkret eksempel på dette. En modell for bofellesskap, beregnet på det kommersielle boligmarkedet. Målet med modellen er å skape sosiale, miljømessige, økonomiske og arkitektoniske gevinster, gjennom fellesskap og deling.

Pådriv er for oss en unik mulighet til å bidra til samfunnsinovasjon, bygge nettverk og kunnskap og realisere GBS konseptet.

Codex Advokat

 

Den Norske Kirke

Oslo bispedømme vil som en åpen folkekirke være til stede for mennesker som ønsker kirkelige tjenester som begravelse, vielse og dåp, som trenger noen å snakke med, et sosialt fellesskap eller et sted å engasjere seg og delta. Vi vil være partner i Pådriv fordi vi vil være med i dugnaden som skal styrke og utvikle sosial bærekraft i området, og bidra til at Hovinbyen blir gode nærmiljøer å bo og vokse opp i, bli gammel i og arbeide i. Vi ønsker en dialog med andre i Pådriv om hvordan vi kan utvikle våre kirkeanlegg og finne nye arenaer for kirkelig engasjement og tilstedeværelse i området. Det er en spesiell utfordring å utvikle Østre Aker kirkeanlegg som er den av våre kirker som ligger sentralt inne i den nye byen.

DOGA

DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur. Vi fasiliterer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av morgendagens Norge.

Ferd Eiendom

Ferd Eiendom sin visjon er å skape varige verdier og sette tydelige spor. Med verdier mener vi mer enn ren avkastning – verdier skapes også i form av menneskelig utvikling og vekst. Varige verdier innebærer at vi skal skape noe mer en kortsiktige bobler – vi skal stå for solide prosjekter som varer.Vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig.

Ferd Eiendom ønsker å satse og gå nye veier – men også våge å gjøre feil når vi ser etter nye muligheter. Ferd Eiendom ser på sin rolle i Pådriv vil kunne bidra til å skape varige verdier og sette tydelige spor inn i fremtiden.

Fragment

Fragment arbeider med ulike perspektiver innen sosial byutvikling, beboerdeltakelse i stedsplanlegging og bygningsutvikling for å skape fremtidens bærekraftige by og boligområder. Her ser vi behovet for forskning og utvikling og vi tror på idéen om et forsøksområde i Hovinbyen for å utforske ulike innfallsvinkler. Fragment ønsker å være en partner i Pådriv for å delta i et tverrfaglig fellesskap som sammen har ressursene som trengs for å få til dette forsøksområdet, men også andre områder Pådriv skulle ha behov for vår kompetanse.

Hayk

 

Hille Melbye Arkitekter

Hille Melbye Arkitekter ønsker å fremme sosial bærekraft i alle by- og boligutviklingsprosjekter. Vi mener Hovinbyen og Pådrivnettverket er en unik mulighet til å teste ut ideer og modeller som kan skape en levende og aktiv bydel der mennesker føler tilhørighet og fellesskap.

Vi er særlig engasjert i spørsmål som angår fremtidens boformer. Vi mener disse må tilrettelegge for fellesskapsløsninger, imøtekomme mangfoldet av mennesker i byene og være økonomisk tilgjengelig for flere. Vi har de siste årene utviklet en rekke ulike konsepter som kombinerer gode boliger på liten plass med fellesskapsløsninger. Til grunn for alle konseptene ligger et ønske om å aktivisere -eller gi noe tilbake til nærområdet.

Hoi!

Hoi! Oslo er et designbyrå som jobber med brukerorientert designmetode og leverer digital tjeneste- og produktutvikling på trippel bunnlinje.

Hoi! Arkitektur jobber med byutvikling og arkitektur med sykkel som prioritert transportform. Sykkelen svarer på over halvparten av FNs klimamål og er en enkel og effektiv løsning på mange av de største urbane problemene vi har.

Husbanken Øst

Husbanken gjennomfører statens boligpolitikk og bistår kommunene med bosetting av vanskeligstilte i boligmarkedet. Husbanken er med i Pådriv gjennom regionskontoret Husbanken Øst.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er opptatt av at norske bedrifter skal oppleve at arbeidet med en bedre by- og samfunnstuvikling også innebærer et marked for innovasjon, skalering og vekst. Og at norske bærekraftige løsninger kommer seg ut I verden og skaper eksport og verdiskaping for det norske samfunnet. En bærekraftig byutvikling innebærer også utviklingen av et økosystem for innovasjon i verdensklasse.

JM Norge

JM er en av Nordens største aktører på boligutvikling, og leverer mer enn 3000 nye boliger i året. JM som konsern ble nylig Svanemerket, og alle JM’s byggeprosjekter fra og med 2018, vil bli omfattet av miljøsertifiseringen fra Svanen. I tillegg har JM pålagt seg selv å bygge boliger som krever 25% mindre tilført energi, enn hva myndighetenes krav tilsier. Dette fordi bygg og boliger står for ca 40% av energiforbruket og klimagassutslippene i verden. «Vi bygger fundamentet for et bedre liv» er vår visjon, og basert på denne visjonen ønsker vi å bidra positivt til Pådriv sitt arbeid med å planlegge, utvikle og realisere gode bo- og levemiljøer med mennesket i sentrum.

Kloden

Kloden arbeider for å gjøre den beste scenekunsten tilgjengelig for flere barn, ungdom og familier. De åpner etter planen et teaterhus på Økern i 2023. Det skal ha en nasjonal og internasjonal profil og samtidig være et viktig møtested for folk i Hovinbyen. Nettverkstenkning og samarbeid er grunnleggende i utviklingen av stedet.

Kybri

 

Leieboerforeningen

Leieboerforeningen jobber for en mer velfungerende leiesektor, og med særlig fokus på at vanskeligstilte og sårbare grupper skal få bedre boforhold på leiemarkedet. Dette jobber vi med interessepolitisk gjennom økt profesjonalisering av utleiere, større vilje til å satse teste ut nye leiemodeller og konkret i form av beboermedvirkningsprosjekter. Leieboerforeningen ønsker å delta i Pådriv for å bidra til at Hovinbyen og andre områder under utvikling også blir attraktive områder for leieboere og som kan vise vei for andre.

Mallin Eiendom

Mallin Eiendom ønsker å skjønne og bidra til fremtidens bo – og byutvikling.

Nedenfra

Nedenfras formål er å bidra til en åpnere og mere demokratisk by og byutvikling. Nedenfra tilbyr tjenester i alle faser fra ideutvikling via prosessdesign og gjennomføring til evaluering og rapportering.
Nedenfra ønsker å være en partner i Pådriv fordi vi deler det tydelige fokuset på  det sosiale aspektet i en bærekraftig (by-) utvikling. Vi deler også troen på at samskaping og likeverdige partnerskap er nøkkelen til å klare å løse komplekse floker (wicked problems) som verden står ovenfor i dag.

Nimber

Nimber ønsker å være pådriver for mer miljøvennlig, kostnadseffektiv, fleksibel og brukerorientert varelevering til beboere i Hovinbyen. Vi ønsker å gjøre varetransport bedre og mer effektivt, og vi ser Pådriv som et godt utgangspunkt for hvordan man kan gjøre strukturelle endringer for mer helhetlige og brukerorienterte leveringsalternativer.

NMBU

Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet har en strategisk satsning på fremragende forskning, utdanning, innovasjon og formidling innenfor miljø- og biovitenskap og inn mot verdens bærekraftsmål. Universitetet har en faglig profil som legger til rette for et bredt bærekraftperspektiv som setter universitetet i en unik posisjon til å bidra med ny kunnskap for å nå bærekraftsmålene. Gjennom tverrfaglige forskning- og utdanningsprosjekt i Pådriv kan NMBU bidra til at forskningen og utdanningen gir innovasjon og verdiskapning for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Norges Geotekniske Institutt (NGI)

NGI er et internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi er Norges ledende geotekniske fagmiljø og jobber innen områdene Bygg, anlegg og samferdsel, Miljøteknologi, Offshore energi og Naturfare. Vår kunnskap om bærekraftige løsninger og teknologi er viktig for å sikre at vi bygger samfunnet vårt på sikker grunn.

Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Fokusområder i NAL er både bærekraft, kvalitet og samfunnsrelevans. Vi ønsker å være bidragsytere inn i prosesser som har dette på agendaen. Vi representerer mye kompetanse som er avgjørende for å kunne bygge fremtidens samfunn med livskvalitet for alle. Særlig er vi interessert i å utvikle prosjekter som utfordrer det bestående og gir mulighet for endringer som ivaretar viktige samfunnsbehov. Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. NAL arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, og har cirka 4300 medlemmer og 14 lokalforeninger. NAL samarbeider med en rekke offentlige og private institusjoner for å bedre rammebetingelsene for arkitektur. NAL er også en pådriver i arkitekturpolitiske saker.

Norske Mikrohus

 

Obos Nye Hjem

 

Oslo kommune, byrådsavdeling for næring og eierskap

Oslo kommune v/byrådsavdeling for næring og eierskap ønsker, sammen med Pådriv, å utvikle Hovinbyen som en test og demonstrasjonsarena for smarte, bærekraftige løsninger.

Oslo Nord

Vi deltar i Pådriv med sikte på å utvikle prinsipper for bærekraftig  byutvikling med særlig vekt på realisering av  Breivoll togstasjon som utløsende prosjekt for bygging av Breivollbyen.

Oxer Eiendom

 

Predio

Ruter

 

Selvaag Bolig

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Stockholm. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, med mer enn 55 000 boliger bygget siden 1948, og har et bredt utvalg boligtyper. Selvaag Bolig jobber kontinuerlig for for en mer klima- og miljøvennlig boligutvikling. Selskapet vektlegger sosial bærekraft og har et uttalt mål om å skape helhetlige og bærekraftige bolig- og byområder. Selskapets hovedkontor er på Ullern i Oslo.

Skalar

Skalar skaper produkter med en hensikt; innovative løsninger som folk faktisk har bruk for. Skalar jobber over tid med å stadig forbedre sine allerede gode produkter, samtidig som de skaper løsninger som gir et smartere samfunn.

Skiforeningen

Skiforeningen ønsker å jobbe strategisk med utvikle en tydeligere rolle i urbane strøk, og er på søken etter nye former for samarbeid. I tillegg ønsker Skiforeningen å utvikle en “bystue i Hovinbyen – en Markastue der folk bor”, hvor alle dimensjoner av bærekraft hensynstas.

Snøhetta

 

SoCentral

SoCentral er et miljø og en samarbeidspartner som utvikler nye løsninger på lokale og globale samfunnsutfordringer.

Gjennom samarbeid på tvers av fag, bransje og sektorer målretter og koordinerer vi fremveksten av små og store løsninger hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling, og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre. Ved å få frem konkrete eksempler og vise hvordan vi jobber ønsker vi å inspirere flere til å trekke i samme retning, slik at transformasjonen til en mer bærekraftig verden skjer raskere.

Sodexo

 

Spir Oslo

Spir Oslo AS er snart 60 år. Vi er en arbeidsmarkedsbedrift eiet av Oslo Kommune som bistår søkere som har behov for hjelp til å komme tilbake til, eller inn i arbeid. Vi har også arbeidsplasser av varig karakter for de som trenger det. Vi vil være aktivt med i utvikling av Hovinbyen, slik at det blir attraktivt å bo,  vokse opp og å bli gammel i bydelen. Det er viktig å ha en fargerikt, inkluderende  og godt nærmiljø. Som bedrift ønsker vi å være så miljømessige korrekte som mulig, utvikling i Hovinbyen tatt i betrakting. Som bedrift skal vi både ha økonomisk bærekraft, dobbel verdiskapning på bunnlinja og å kunne ha tilbud som ønskes og kanskje kan brukes av nærmiljøet. Vi vil også gjerne delta i en grønnere byutvikling.

Sweco

Sweco er Europas største rådgivende ingeniørselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Våre 14.500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Sweco har 1500 ansatte i Norge fordelt på 24 kontorer og for oss er det viktig med nærhet til kunden for å virkelig forstå kundens behov.

Som samfunnsutvikler hviler det et stort ansvar i vår rådgiving, derfor har Sweco hatt fokus på bærekraft i over ti år, det er vår måte å tenke på. Vi har med vår tverrfaglige kompetanse evnen til å se helhetsbilde og er en viktig samarbeidspart for våre kunder i grønn byutvikling. Vi ønsker å bidra med overgangen til et fornybart og bærekraftig samfunn.

Tekna

Tekna er Norges største organisasjon for ingeniører og naturvitere på masternivå. Tekna har 73.000 medlemmer (september 2017) og dekker alle bransjer, fag, karrierefaser og sektorer, men med et klart tyngdepunkt i privat sektor.  Tekna er en fagforening, et faglig nettverk, en kurs- og konferansearrangør, en studentforening og en lokalforening. Tekna er opptatt av gi medlemmene et godt tilbud og å gi et positivt bidrag til samfunnet gjennom og på vegne av våre medlemmer.

Tekna tok initiativet til etableringen av Pådriv fordi vi er opptatt av å bidra til det grønne skiftet på en god måte. Vi deltar i Pådriv i dag fordi vi gjennom Pådriv fortsatt kan gi et viktig samfunnsbidrag, men også fordi vi gjennom Pådriv får tilgang til en spennende læringsarena som utfordrer tradisjonelle arbeidsmåter og organisasjonsmodeller. Gjennom Pådriv får vi tilgang til kunnskap og erfaring som vi kan benytte også i videreutviklingen av Tekna.

Telia

Telia Norge er den nye generasjonen telekom-selskap. Vi er navet i det digitale økosystemet som gjør det mulig for mennesker, virksomheter og samfunn å få tilgang til alt som er viktig for dem, på deres vilkår, gjennom hele døgnet – året rundt. Sammen med partnere skaper våre digitale borgere sin fremtid og fører verden nærmere alle kunder.

Vi tror veldig på åpent partnerskap mellom ulike aktører og industrier for å utvikle morgendagens smarte og bærekraftige samfunn. Pådriv er en arena og partnerskapsmodell som vi er overbevist om er viktig for å nå dette målet. Kunnskap må deles, ideer og løsninger må testes ut og nye ukonvensjonelle partnerskap må etableres. Telia er en virksomhet som er på vei til å bli et moderne teknologiselskap, og vi er sikre på at teknologiutvikling vil bli en avgjørende faktor for å nå de langsiktige ambisjonene Pådriv jobber mot.

TreFokus

TreFokus arbeider med bærekraftig bygg-, by- og stedsutvikling over hele landet. Aktivitetene er særlig konsentrert i og rundt de største byene og i vekstkommuner for øvrig.

Pådriv er et attraktivt nettverk for vår del for å komme i inngrep med Oslo kommune og byutvikling i Oslo. Videre er det godt sammenfall mellom målsettingene i Pådriv og vår egen virksomhet. Gjennom nettverket blir vi kjent med nye og interessante aktører som vi kan dra nytte av også i andre sammenhenger.

Økern Portal v/Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) er et heleiet datterselskap av Oslo kommune. OPF skal jobbe mot en klimanøytral eiendomsportefølje, og ønsker å ta ansvar og delta i byutviklingen. Etableringen av Økernportal (okernportal.no) er et eksempel på dette.

OPF er med i Pådriv for å ta en aktiv rolle i en mer bærekraftig utvikling i Oslos nye bydel; Økern og for å utforske synergier opp mot utviklingsprosjektet Økern Portal.

Vålerenga fotball

 

Bli Partner?

Pådriv organiseres og drives inntil videre som et prosjekt, hvor Partnerne er å anse som prosjekteiere.

Mer om partnerskap